ஒரு மதுவுக்கு 'இரும்பு போல்ட்' இருந்தால் என்ன அர்த்தம்?

வைன் ஸ்பெக்டேட்டரின் நிபுணர் டாக்டர் வின்னி, இரும்பு மற்றும் சங்குயின் போன்ற ஒரு உலோக அல்லது இரத்தக்களரி சுவை குறிக்கும் குறிப்பு விவரிப்புகளை விளக்குகிறார். மேலும் படிக்க

உலர் வெள்ளை ஒயின் எடுத்துக்காட்டுகள்